Achizitie servicii de publicitate (in media scrisa)

FUNDAŢIA SOROS - Bucureşti anunta organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie servicii de publicitate (in media scrisa), în cadrul Proiectului „RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania”, POSDRU/84/6.1/S/55122. 

1. Obiectul contractului:

Achiziţie de servicii de publicitate (in media scrisa), avand urmatoarele caracteristici minimale (mult mai detaliate in caietul de sarcini): reprezentand publicarea anunturilor pentru procedurile competitive desfasurate in cadrul achizitiilor publice, din proiect, intr-un ziar de acoperire nationala, la rubrica mica publicitate - Licitatii si/sau Achizitii publice, fiind scrise cu litera normala, fara sigle, imagini, etc.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie:

Procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei, in baza Instructiunii AMPOSDRU nr.26/2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa nr. 1 - „Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din Fondul Social European si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c¹) din aceeasi ordonanta

3. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit:

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”.

4. Oferta depusă de ofertant:

Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în Documentaţia pentru ofertanti.

5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.03.2012, ora 12.00.

Se va răspunde la clarificări până la data de 05.03.2012, ora 17.00.

6. Limba de redactare a ofertei: română

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

8. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI si echivalentul in euro, fără TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

11. Adresa la care se depune oferta:

Fundaţia Soros, Romania, Bucureşti, Sector 1, Str. Căderea Bastiliei nr. 33, cod poştal 010613.

12. Data si ora limită pentru depunerea ofertei: 08.03.2012, ora 12.00

13. Bugetul maxim alocat acestui contract este de 5.600 lei, fără TVA.

Documentaţia pentru ofertanti poate fi obtinuta in mod gratuit de la sediul Achizitorului, din Bucuresti, Sector 1, str. Căderea Bastiliei nr. 33, cod poştal 010613, sau prin posta, curier rapid ori fax sau e-mail, in urma unei solicitari scrise adresate direct Achizitorului. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin telefon la nr. +4021.212.11.01, +4021.212.11.02, prin fax la numărul: 021 212 10 32 sau la adresa de email: gstan@soros.ro, persoana de contact : Gabriela Stan.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro