ANUNT PUBLICITAR -achizitie echipamente specifice activitatii de confectionare textile

FUNDAŢIA SOROS, cu sediul in  Bucureşti, Sector 1, str. Caderea Bastiliei nr. 33, cod postal 010613, telefon 021/212.11.01 sau 021/212.11.02, fax 021/212.10.32, anunta organizarea procedurii de atribuire a contractului de furnizare echipamente specifice activitatii de confectionare textile (atelier croitorie), în cadrul Proiectului „RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania”, POSDRU/84/6.1/S/55122.
 
1. Obiectul contractului:
Echipamente specifice activitatii de confectionare textile (atelier croitorie)
2. Locul de implementare a contractului (livrarea produselor): jud. Calarasi, localitatea Dor Marunt (sat Dor Marunt)
3. Tipul si durata contractului: Contract de furnizare de echipamente specifice activitatii de confectionare textile (atelier croitorie) pentru intreprinderi sociale,  avand o durata de 3 luni de la data semnarii.
4. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: procedura reglementata in Ordinul nr. 1050/29.10.2012, emis de ministrul Afacerilor Europene.
5. Sursa de finanţare a contractului:
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”.
6. Oferta depusă va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, garantia de participare, conform cerinţelor descrise în Documentaţia de atribuire.
7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.12.2012, ora 12.00. Se va răspunde la clarificări până la data de 12.12.2012, ora 17.00.
8. Limba de redactare a ofertei: română
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
10. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI , fără TVA.
11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
12. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
13. Adresa la care se transmite oferta:
Fundaţia Soros, Romania, Bucureşti, Sector 1, Str. Căderea Bastiliei nr. 33, cod poştal 010613 (Registratura).
14. Data si ora limită pentru depunerea ofertei: 14.12.2012, ora 12.00
15. Data si ora deschiderii ofertelor: 14.12.2012, ora 13.00
16. Valoarea estimata: 21.551  lei, fără TVA.
 
Documentaţia de atribuire  poate fi obtinuta in mod gratuit de la sediul Fundatiei Soros, din Bucuresti, Sector 1, str. Căderea Bastiliei nr. 33, cod poştal 010613, sau prin posta, curier rapid ori fax sau e-mail, in urma unei solicitari adresata direct Fundatiei Soros (e-mail:gstan@soros.ro), care trebuie sa cuprinda datele de identificare si de contact ale ofertantului solicitant, precum si semnatura reprezentantului legal (sau imputernicit) al ofertantului. In cazul in care solicitarea este formulata de un imputernicit, se va atasa si procura (imputernicirea) emisa de ofertantul solicitant pentru acest imputernicit. Dupa primirea documentatiei de atribuire, indiferent de mijlocul de transmitere a acesteia, ofertantul solicitant va confirma in scris primirea documentatiei respective, prin transmiterea unei adrese de confirmare la urmatorul numar de fax; (021/121.10.32) si la adresa de e-mail; (gstan@soros.ro).
 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la procedura de atribuire referita mai sus ne puteţi contacta prin telefon la nr. +4021.212.11.01, +4021.212.11.02, prin fax la numărul: 021 212 10 32 sau la adresa de email: gstan@soros.ro, persoana de contact : Gabriela Dinca.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro