Relansare procedură de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente pentru prelucrare lemn

Update: Având in vedere neprezentarea niciunui ofertant până la data și ora depunerii ofertelor, procedura de achiziție echipamente de prelucrare a lemnului a fost anulată. O nouă procedură urmează a fi relansată în cel mai scurt timp.
 
FUNDAŢIA SOROS anunta organizarea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente specifice prelucrarii lemnului si a altor materiale lemnoase, în cadrul Proiectului „RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania”, POSDRU/84/6.1/S/55122.
Adresa postala: Caderea Bastiliei , nr. 33, Localitatea: București, Cod postal: 010613 , Romania , Persoana de contact: Gabriela Dinca , Tel. 021/212 11 02 , Email: gdinca@soros.ro , Fax: 021/212 10 32
 
1. Obiectul contractului:
Furnizarea de echipamente specifice prelucrării lemnului și a altor materiale lemnoase pentru dotarea intreprinderilor sociale, înființate în cadrul proiectului „RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania”, în scopul desfășurarea activității acestora.
Cod CPV: 37810000-9 Articole pentru lucrari de artizanat; 22520000-1 Echipamente de gravura uscata; 39151200-7 Bancuri de lucru; 39100000; 42642100-9 Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului; 42642300-1 Masini-unelte pentru prelucrarea plutei; 42620000-8 Strunguri, masini de alezat si de frezat.
2. Locul de livrare a produselor care fac obiectul contractului: județul Brasov - localitatea Dumbravita; județul Prahova - localitatea Podenii Noi; județul Alba – localitatea Scarisoara, județul Suceava – localitatea Ciprian Porumbescu
3. Tipul: Contract de furnizare echipamente
4. Durata contractului –2 luni de la data semnării contractului de către ambele părți
5.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: procedura achiziție reglementată în Ordinul nr. 1050/29.10.2012, emis de ministrul Afacerilor Europene.
5. Sursa de finanţare a contractului:
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”.
6. Valoarea estimata: 116.680 lei, fără TVA.
6. Oferta depusă va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, garantia de participare, conform cerinţelor descrise în Documentaţia de atribuire
7. Date limită de primire/răspuns  solicitări de clarificări
Solicitările de clarificări vor fi transmise în scris la  datele de contact menționate mai sus, răspunsurile aferente solicitărilor de clarificări vor fi publicate pe site-ul fundației în  Secțiunile  http://www.rures.ro/?q=achizitii, http://www.soros.ro/ro/program.php?program=47
 PRIMIRE 19.03.2013     -  RĂSPUNS 21.03.2013
8. Limba de redactare a ofertei: română
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
10. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI , fără TVA.
11. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
12. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
13. Adresa la care se transmite oferta:
Fundaţia Soros, Romania, Bucureşti, Sector 1, Str. Căderea Bastiliei nr. 33, cod poştal 010613 (Registratura).
14. Data si ora limită pentru depunerea ofertei: 25.03.2013, ora 12.00
15. Data si ora deschiderii ofertelor: 25.03.2013, ora 13.00
Documente de licitație se pot descărca gratuit de pe site-ul Fundatiei SOROS , secțiunile http://www.rures.ro/?q=achizitii, http://www.soros.ro/ro/program.php?program=47.
Operatorii econimici pot solicita informații suplimentare, cu privire la procedura de achizitie/documentație,  în scris prin fax nr. 021/ 212 10 32 sau e-mail gdinca@soros.ro, răspunsurile aferente acestora fiind publicate pe site-ul fundației, secțiunile http://www.rures.ro/?q=achizitii, http://www.soros.ro/ro/program.php?program=47, cu cel puțin 2 zile înainte de data de depunere a ofertele.
Persoana de contact : Gabriela Dinca.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro